LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin wydawania materiałów promocyjnych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie

§1

 1. Regulamin określa zasady wydawania własnych materiałów promocyjnych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
 2. Materiałami promocyjnymi, o których mowa w ust. 1 są: wydawnictwa własne
  (foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, książki edukacyjne, kalendarze itp.), drobne gadżety promocyjne (np. breloki, pocztówki, ołówki, długopisy itp.) oznakowane logo i/lub nazwą Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
 3. Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim do realizacji własnych działań promocyjnych i/lub edukacyjnych ŚOZ. W miarę dostępności mogą być one przekazane – w ramach promocyjnej działalności zoo – organizatorom innych wydarzeń takich jak: pikniki ekologiczne, konkursy przyrodnicze, działania na rzecz ochrony zwierząt i przyrody itp. – na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. O wydanie materiałów promocyjnych mogą ubiegać się wnioskodawcy jak niżej:

a) placówki oświatowe i naukowe,

b) organizacje pożytku publicznego,

c) organizacje pozarządowe,

d) jednostki samorządowe i instytucje państwowe,

e) organizatorzy projektów mających szczególne znaczenie dla promocji ŚOZ.

 1. Materiały promocyjne nie mogą stanowić nagród głównych w organizowanych przez wnioskodawcę konkursach, zawodach itp.
 2. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie.
 3. Wnioskujący o wydanie materiałów promocyjnych ŚOZ winien jest wypełnić formularz - „Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych ŚOZ”, znajdujący się w wersji edytowalnej na stronie internetowej www.zoo.silesia.pl w zakładce współpraca z zoo lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@slaskiezoo.pl, kopia DW: abala@slaskiezoo.pl.
 4. Wnioski złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

§2

 1. Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych ŚOZ z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać nie później niż 10 dni przed planowanym terminem odbioru materiałów bądź rozpoczęcia wydarzenia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski rozpatruje dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie lub upoważniony przez niego pracownik w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Przy ocenie wniosku brany jest pod uwagę szczególnie cel przekazania materiałów promocyjnych zoo oraz jego zbieżność z celami i misją ŚOZ.
 4. Materiały, których dotyczy złożony wniosek, zostaną przyznane po pozytywnym zaopiniowaniu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.
 5. ŚOZ zastrzega sobie prawo wydania negatywnej decyzji w przypadku braku dostatecznej ilości materiałów promocyjnych, niezależnie od celu Wnioskodawcy. Możliwe jest również przekazanie mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż wskazana we wniosku, lub zmiana rodzaju materiałów.
 6. W przypadku dużej ilości składanych wniosków w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski podmiotów, które po raz pierwszy występują o wskazane materiały.
 7. Informacje w sprawie wydania materiałów można uzyskać telefonicznie pod numerem:
  784-992-380.
 8. Odbiór materiałów promocyjnych odbywa się w godzinach pracy ŚOZ po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 9. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie nie prowadzi wysyłki materiałów promocyjnych do osób prywatnych, w związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o ich przesłanie nie będą rozpatrywane.

§3

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu promocyjnego.
 2. Sprawozdanie należy złożyć w ciągu 21 dni od daty zakończenia wydarzenia

a) osobiście w budynku dyrekcji zoo;

b) drogą e-mail na adres: sekretariat@slaskiezoo.pl;

c) pocztą pod adresem: Śląski Ogród Zoologiczny ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7,

41-500 Chorzów.

 1. Niezłożenie sprawozdania w wyznaczonym terminie będzie skutkować odmową wydania materiałów promocyjnych w przypadku ponownego złożenia wniosku.

§4

 1. Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem
  oraz, że akceptuje jego postanowienia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.
 3. W związku w przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny przy ul. Promenada Gen. J. Ziętka 7 w Chorzowie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 „RODO” zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

Do pobrania

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

Map