LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin sprzedaży biletów online

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin(zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży biletów wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, o numerze NIP 9542770064, REGON 240951360 (zwanym dalej „ZOO”) za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem (http://bilety.zoo.silesia.pl/) (zwana dalej „Stroną internetową”).
 2. Zakup biletów wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego za pomocą Strony Internetowej możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu sprzedaży biletów on-line oraz regulaminu porządkowego Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie dostępnego na stronie internetowej pod adresem, (https://slaskiezoo.pl/page/regulamin-porz%C4%85dkowy/31)
 3. Aktualne godziny wstępu do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego podawane są do wiadomości na stronie(https://slaskiezoo.pl/page/godziny-otwarcia/23).
 4. Sprzedaż biletów dostępna jest dla osób indywidualnych.

II Zakup biletów on-line dla osób indywidualnych

 1. Sprzedaż on-line dotyczy tylko biletów: NORMALNY, ULGOWY, RODZINNY, RODZINNY KONTROLNY(BEZPŁATNY), DZIECI DO LAT 3
 2. Bilet NORMALNY to wstęp dla osoby dorosłej
 3. Bilet ULGOWY to wstęp dla osoby z uprawnieniami do korzystania z ulg.
 4. Bilet RODZINNY to wstęp dla maksymalnie 2 osób dorosłych i dwojga dzieci.
 5. Bilet RODZINNY KONTROLNY (Przy zakupie 1 biletu rodzinnego należy wybrać 3 bilety rodzinne kontrolne).
 6. Bilet DZIECI DO LAT 3 to bilet dla dziecka do lat trzech.
 7. Śląski Ogród Zoologiczny okazjonalnie udostępnia zwiedzającym bilety w cenach promocyjnych. Zakupu biletu promocyjnego można dokonać tylko w kasach ZOO. Informację o aktualnych promocjach zamieszczone są na naszej stronie(https://slaskiezoo.pl/page/cennik-biletow/27)
 8. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać termin wizyty w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
 9. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej na poprawnie podany adres e-mail.
 10. Opłatę za transakcję za pomocą PayU należy dokonać w ciągu 2 godziny, od momentu złożenia zamówienia.
  Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
  Uwaga!
  Płatność dokonywana za pośrednictwem banku nie działającego w systemie on-line, opóźnia dostarczenie biletu na wskazany poprawnie adres e-mail.
 11. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych zakończona jest otrzymaniem biletu drogą elektroniczną na poprawnie podany adres mail, który należy wydrukować we własnym zakresie lub wyświetlić na ekranie urządzenia mobilnego.
 12. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminie opisanym w ust. 7 rezerwacja zostaje anulowana.
 13. Zakupione wcześniej bilety upoważniają do wstępu na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w przedziale czasowym , na który zostały zakupione:
  - bilet zakupiony na okres od – 01.03. do 31.10.
  - bilet zakupiony na okres od – 01.11. do 28/29.02. traci ważność 01.03., może zostać ponownie zrealizowany w okresie zimowym od – 01.11. do 28/29.02.
 14. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów.
 15. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk lub wyświetlenie na ekranie urządzenia mobilnego biletów oraz za ochronę biletów na swojej skrzynce pocztowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.
 16. Dane osobowe:

 1. Na podstawa art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO” poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej dane osobowe Kupującego są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym, w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów oraz w ramach sprzedaży biletów dane wykorzystywane są w celu wykonania umowy sprzedaży przy zachowaniu zasad określonych w „RODO” oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych a ponadto, posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 4. Dodatkowo każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

III Postanowienia końcowe

Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:

 1. dzieci po ukończeniu 3-go roku życia,
 2. uczniowie szkół podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych (do ukończenia 26 roku życia) za okazaniem ważnej legitymacji,
 3. członkowie NSZZ „Solidarność” na podstawie legitymacji członkowskiej (byli posiadacze „Karty Grosik”),
 4. emeryci i renciści,
 5. opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Uwaga!
Osoby dokonujące zakupu biletu ulgowego powinni okazać dokument uprawniający do ulgi przy wejściu do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

 1. Śląski Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień do korzystania z ulg. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do korzystania z ulg bilet zostaje uznany za nieważny.
 2. Fakturę za wstęp do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego system wysyła do 24h na wskazany poprawnie adres e-mail.
 3. Fakturę wystawia się na podstawie zakończonej transakcji tzn. system odnotował zakończoną poprawnie transakcję płatności i wskazany e-mail jest poprawny.
 4. Śląski Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie zoo.silesia.pl oraz w kasach Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
 5. Przy rezerwacji biletów stosuje się ceny wskazane w aktualnym cenniku.
 6. Regulamin jest integralną częścią „REGULAMINU PORZĄDKOWEGO ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W CHORZOWIE” dostępnego na stronie internetowej pod adresem: slaskiezoo.pl oraz w kasach ZOO.

Map