LeftLeftLeft
Menu dostępności

Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów, Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Karolina Zalewa, jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Kategorie pozyskiwanych danych osobowych m.in.:

 1. Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, PESEL,
 2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.

Kategorie osób od których pozyskiwane są dane osobowe:

 1. Nabywcy biletów, voucherów
 2. Uczestnicy imprez organizowanych przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
 3. Pracownicy i współpracownicy wykonujący działania na rzecz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
 4. Osoby związane z Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
 5. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracownicy wykonujący prace dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w charakterze podwykonawcy;
 6. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Realizacja umowy sprzedaży biletów, voucherów przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. Realizacja obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danej imprezy organizowanej przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 3. Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 4. Wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak m.in.:
 • wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielanie odpowiedzi na zgłoszone informacje i skargi przez czas wykonywania obowiązków, tj. wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w którym Administrator Danych Osobowych może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 1. Wykrywania nadużyć umowy– w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez czas jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszczeń lub organów ścigania przez okres trwania postępowania w obszarze ich dochodzenia; podstawę prawną stanowi wykonanie umowy i uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – w szczególności dochodzenie roszczeń finansowych z tytułu nieopłaconych należności za świadczone usług;
 3. Ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających administratora - w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a także w sytuacjach konieczności zarządzania ruchem odwiedzających administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są niszczone, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych:

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych).
 2. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 3. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe,
 4. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Prawa związane z ochroną danych osobowych

 1. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych jak i prawo do uzyskania kopii danych;

b) sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

c) ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

d) przeniesienia danych– do innego Administratora Danych Osobowych lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

e) usunięcia danych (bycia zapomnianym)– które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

f) złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do Administratora Danych Osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

g) złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Map