LeftLeftLeft
Menu dostępności

ZASADY PRZETWARZANIA INFORMACJI: DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CIASTECZEK

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów, Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.


ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów.

KONTAKT Z INSEPKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Karolina Zalewa, jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


GŁÓWNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Realizacja umowy sprzedaży biletów, voucherów przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. Realizacja obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danej imprezy organizowanej przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 3. Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 4. Wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak m.in.:
 • wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielanie odpowiedzi na zgłoszone informacje i skargi przez czas wykonywania obowiązków, tj. wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w którym Administrator Danych Osobowych może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 1. Wykrywania nadużyć umowy– w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez czas jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszczeń lub organów ścigania przez okres trwania postępowania w obszarze ich dochodzenia; podstawę prawną stanowi wykonanie umowy i uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – w szczególności dochodzenie roszczeń finansowych z tytułu nieopłaconych należności za świadczone usług;
 3. Ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających administratora - w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a także w sytuacjach konieczności zarządzania ruchem odwiedzających administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres ok 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są niszczone, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
 5. Kontaktowania się w celu prowadzenia rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub pocztowej związanej ze sprawami dotyczącymi prowadzonej przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie działalności, np. w celu odpowiadania na zapytania i wnioski.
 6. Organizowania konkursów, zajęć edukacyjnych, półkolonii, konferencji etc.,
 7. Zapisywania danych w plikach cookies.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w innych niż powyżej wymienionych celach każdorazowo przekazujemy bezpośrednio osobie, której dane są przetwarzane, szczegółową informację o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie.

KATEGORIE POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA ICH PRZETWARZANIA :

 1. Dane niezbędne do nawiązania kontaktu, w zależności od tego w jaki sposób się kontaktujemy: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email, adres pocztowy. Podanie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwy kontakt. Podstawa prawna: w zakresie przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (poprzez formularz, email, telefon, pocztę) podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony.
 2. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji wszelkiego rodzaju umów, porozumień lub czynienia innych wiążących dla stron czynności, w tym również sprzedaży biletów, voucherów i rozpatrywania związanych z nimi reklamacji, to w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email, adres pocztowy, NIP, regon, numer KRS. Zakres danych może się różnić w zależności od charakteru i rodzaju umowy, porozumienia czy podejmowanych ustaleń, w związku tym szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych związanych z konkretnym działaniem są przekazywane każdorazowo przy przyjmowaniu tych działań. Podanie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy porozumienia czy poczynienie wiążących ustaleń. W zakresie przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń podstawą będzie konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) . Dane będą przetwarzane przez czas trwania umów i rozliczeń po ich zakończeniu a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, w przypadku konieczności przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.
 3. Dane uczestników wydarzeń organizowanych przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie oraz w przypadku uczestników nieletnich ich opiekunów prawnych to w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, dane kontaktowe tj. numer telefonu lub adres. Zakres danych może się różnić w zależności od charakteru i rodzaju wydarzenia, w związku tym szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych związanych z organizacją konkretnego wydarzenia są przekazywane każdorazowo przy przyjmowaniu zgłoszeń uczestników do danego wydarzenia. Podstawa prawna: W zakresie przetwarzania danych w celu organizacji wydarzeń tj. konkursy, zajęcia edukacyjne, półkolonie czy konferencje podstawą będzie konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b). Okresy przechowywania danych: dane będą̨ przetwarzane przez czas trwania umów i rozliczeń po ich zakończeniu a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, w przypadku konieczności przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

KATEGORIE OSÓB OD KTÓRYCH POZYSKIWANE SĄ DANE OSOBOWE

 1. Nabywcy biletów, voucherów
 2. Uczestnicy imprez organizowanych przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
 3. Pracownicy i współpracownicy wykonujący działania na rzecz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
 4. Osoby związane z Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
 5. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracownicy wykonujący prace dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w charakterze podwykonawcy;
 6. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu.

ODBIORCY PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych).
 2. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 3. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe,
 4. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych jak i prawo do uzyskania kopii danych;

b) sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

c) ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

d) przeniesienia danych– do innego Administratora Danych Osobowych lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

e) usunięcia danych (bycia zapomnianym)– które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

f) złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do Administratora Danych Osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

g) złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

POLITYKA COOKIES - CIASTECZEK

Definicja plików cookies

Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
(źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka)

Na stronach portalu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona w nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

W każdej chwili możesz zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Na jakiej podstawie są zbierane ciasteczka i dlaczego o nich informujemy?

Ciasteczka są zbierane na podstawie zgody użytkownika wynikającej z jego działania lub konfiguracji przeglądarki. Informowanie o zbieraniu ciasteczek wynika m.in. z wymagań regulaminów zewnętrznych usług.

Map