LeftLeftLeft
Menu dostępności

REGULAMIN

nocnego zwiedzania (nocowania) Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem nocnego, zwiedzania jest Śląski Ogród Zoologiczny.

2. Ilość uczestników nocnego zwiedzania Ogrodu Zoologicznego ograniczona jest do liczby max 400 przy zakupie biletów na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

3. Cena biletu wstępu wynosi 91,00 zł od osoby niezależnie od wieku.

4. Sprzedaż biletów prowadzona będzie wyłącznie przez Internet do dnia 14.06.2024r..

Dla każdego z uczestników należy wykupić bilet wstępu o wartości 91,00 zł. niezależnie od wieku.

5. Otrzymane potwierdzenie zakupu biletów obowiązkowo trzeba zachować w celu jego załączenia do formularza zgłoszeniowego który znajdować się będzie na stronie www.slaskiezoo.pl. w zakładce wydarzenia.

6. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, co oznacza, że po wyczerpaniu tego limitu, możliwość zakupu biletu on-line zostanie zablokowana.

7. Jednorazowo jedna osoba możne dokonać zakupu maksymalnie 10 szt. biletów

8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę w momencie niewykorzystania z powodów niezależnych od organizatora.

9. Roczne bilety wstępu do ZOO uprawniające klientów do zwiedzania ZOO nie dają prawa do uczestnictwa w zwiedzaniu, na którą obowiązuje odrębna rejestracja poprzez system sprzedaży on-line.

10. Wejście uczestników na zwiedzanie wraz z nocowaniem odbędzie się w dniu 22.06.2024 r. o godz. 21:30–22:00 na podstawie zakupionych i wydrukowanych biletów wstępu.

11. Brama wejściowa do ZOO zostanie zamknięta o godz. 23:00 osoby chcące opuścić teren zoo wcześniej muszą zgłosić to telefonicznie koordynatorowi Anna Bała tel. 784 992 380.

12. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia terenu ogrodu zoologicznego w dniu 23.06.2024r. do godz. 05:00.

13. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie ZOO.

II. DANE OSOBOWE

1. Na podstawie art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO”.

2. Przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne jest w celu organizacji i realizacji wydarzenia „Nocne zwiedzanie zoo”.

3. Administratorem danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

5. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania danych osobowych, a ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

6. Dodatkowo każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Dane osobowe kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

III. ZASADY POBYTU

1. Uczestnicy nocnego zwiedzania ogrodu zoologicznego wyposażają się we własnym zakresie w latarki oraz obuwie i odzież dostosowane do panujących warunków atmosferycznych, jak i śpiwory, karimaty, namioty.

2. Wybór miejsca do spania na terenie ZOO jest wyznaczony przez organizatora na terenie przy słoniarni ,,dużej łące”, jednak nie może tarasować przejść, musi znajdować się w miejscu przeznaczonym dla publiczności i nie może stanowić zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

3. Na teren ZOO nie będą wpuszczane, ani też nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.

4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 24:00 do 5:00 z wyłączeniem miejsca, w którym organizator przewiduje ognisko.

5. Na terenie ZOO dostępny będzie (food track) od godz. 22:00 – 02:00 w których odpłatnie będzie można nabyć m. in. Frytki, zapiekanki itp.

6. Zwiedzanie ogrodu zoologicznego odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika w grupach liczących nie więcej niż 30 osób. Po zakończonym zwiedzaniu wraz z przewodnikiem udajemy się do punktu namiotowego, uczestnicy pozostają tam do rana.

7. Przebywający na terenie ZOO zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Porządkowego.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania oznaczeń i tablic ostrzegawczych przy budynkach i wybiegach zwierząt. Przebywanie w miejscach, w których obowiązuje zakaz wstępu jest zabronione.

2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zakazów: karmienia, płoszenia i zakłócania spokoju zwierząt oraz stosowania się do zaleceń pracowników i ochrony ŚOZ.

3. W czasie nocnego zwiedzania ŚOZ obowiązuje bezwzględny zakaz :

- wprowadzania zwierząt,

- wnoszenia alkoholu,

- spożywania alkoholu (w tym piwa) oraz używania innych środków odurzających,

- palenia tytoniu,

- zakłócania porządku,

- ingerowania/uszkadzania zieleni na terenie ŚOZ,

- wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (w tym np. noży, broni itp.),

- palenia ognisk i używania otwartego ognia w miejscach do tego nie wyznaczonych (pochodnie),

- wprowadzania i poruszania się po terenie ZOO na: rowerkach dziecięcych, rowerach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach itp.

4. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie przebywające na terenie ŚOZ muszą obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów pełnoletnich.

5. Podczas Nocnego zwiedzania nie przewiduje się punktu depozytowego.

6. Toalety usytuowane są przy budynku niedźwiedzi, bramie bocznej oraz w Pawilonie Egzotycznym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ŚOZ nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione, zagubione lub pozostawione na terenie ZOO podczas wydarzenia

2. Przebywanie na terenie ZOO wraz ze swoim sprzętem noclegowym nie ma charakteru umowy przechowania, każdy uczestnik odpowiada za swoje przedmioty we własnym zakresie..

3. ŚOZ zastrzega sobie prawo do wypraszania z terenu osób, które nie będą przestrzegały zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak i ogólnie obowiązującym Regulaminie Porządkowym.

Map