LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin aplikacji mobilnej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie pn."Śląskie ZOO"

Test LK

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Śląskie ZOO” (dalej: „Aplikacja”). Tutaj link testowy
 2. Właścicielem i administratorem Aplikacji jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów (dalej: „Administrator”).
 3. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego:
  a. App Store – dla systemu iOS,
  b. Google Play – dla systemu Android.
 4. Aplikacja jest przeznaczona dla wszystkich zwiedzających odwiedzających Śląski Ogród Zoologiczny (dalej: „Użytkownicy”).
 5. Pobranie Aplikacji ze sklepu internetowego na urządzenie mobilne jest bezpłatne.
 6. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe dla wszystkich Użytkowników, zarówno podczas wizyty na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, jak i poza nim. W czasie przebywania Użytkownika poza terenem Ogrodu wybrane funkcje aplikacji nie będą dostępne.
 7. Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta Użytkownika (dalej "Konto") i powiązania z nim Aplikacji. Posiadanie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania z Aplikacji, jednak umożliwia dostęp do jej dodatkowych funkcji.
 8. Pobranie i zainstalowanie na urządzeniu mobilnym Aplikacji przez Użytkownika oraz utworzenie Konta Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. Wymagania techniczne

 1. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać poniższe wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  a. dla urządzeń mobilnych z systemem iOS - iOS w wersji 10 lub wyższej
  b. dla urządzeń mobilnych z systemem Android - Android w wersji 4.4 lub wyższej.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji. Po zainstalowaniu aplikacji możliwe jest korzystanie z niej bez połączenia z internetem po włączeniu trybu offline. W trybie tym niektóre funkcje Aplikacji nie będą dostępne lub nie będą działały poprawnie.
 3. W celu zapewnienia możliwości działania wszystkich funkcji Aplikacji, urządzenie, na którym jest ona instalowana, powinno posiadać moduł GPS, pozwalający na ustalenie lokalizacji urządzenia oraz aktywny moduł Bluetooth.

III. Konto Użytkownika

 1. Aby w pełni korzystać z funkcji Aplikacji, Użytkownik może założyć Konto Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika nie jest obowiązkowe w celu korzystania z aplikacji.
 3. Założenie Konta Użytkownika, jak i późniejsze logowanie do Konta Użytkownika możliwe jest za pośrednictwem Aplikacji oraz strony internetowej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego (zoo.silesia.pl, slaskiezoo.pl).
 4. Podczas zakładania Konta Użytkownik zobowiązany jest do podania danych identyfikacyjnych, tj.: imię, nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło logowania lub powiązania Konta Użytkownika z kontem w serwisie Facebook lub Google.
 5. Logowanie, w zależności od sposobu założenia Konta Użytkownika możliwe jest poprzez:
  a. wprowadzenie sekwencji e-mail i hasła logowania,
  b. serwis internetowy Facebook lub Google.
 6. Dane identyfikacyjne (z wyłączeniem adresu e-mail) Użytkownik może zmienić w dowolnym momencie za pośrednictwem strony internetowej zoo.silesia.pl. Dopuszczalna jest zmiana hasła logowania za pośrednictwem Aplikacji, poprzez wybranie opcji "Przypomnij hasło" (jedynie dla Użytkowników logujących się za pomocą sekwencji e-mail i hasła).
 7. Dla Konta Użytkownika powiązanego z kontem w serwisie Facebook lub Google, zmiana hasła logowania możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem powyższych serwisów.
 8. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest po zalogowaniu do Konta Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej zoo.silesia.pl.

IV. Opis Aplikacji

 1. Aplikacja stanowi oprogramowanie ułatwiające zwiedzanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
  Użytkownik, dysponując wymaganym przez Administratora urządzeniem może:
  a. śledzić swoją lokalizację na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
  b. wyznaczać najkrótszą trasę do wybranego obiektu na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
  c. zwiedzać zoo według jednej z wybranych tras tematycznych,
  d. odczytywać informacje na temat gatunków zwierząt eksponowanych na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
  e. sprawdzać informacje dotyczące godzin otwarcia Ogrodu oraz obowiązujących cen biletów,
  f. zakupić bilet wstępu on line,
  g. odbierać powiadomienia dotyczące wydarzeń na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
  h. wspierać wybrane przez siebie gatunki zwierząt dokonując wpłat wskazanych przez siebie sum pieniędzy (funkcja dostępna opcjonalnie, jedynie po włączeniu jej przez Administratora).
 2. Użytkownik po zalogowaniu do Konta Użytkownika w Aplikacji będzie mógł dodatkowo:
  a. śledzić historię swoich wizyt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym (przebyta odległość, odwiedzone gatunki zwierząt),
  b. śledzić historię dokonanych przez siebie dotacji na rzecz wybranych zwierząt.
 3. Administrator może rozszerzyć lub ograniczyć zakres funkcji oferowanych przez Aplikację.

V. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz z zachowaniem obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu, a także regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana.
 2. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które powodowałyby destabilizację pracy Aplikacji, w szczególności utrudniały dostęp do Aplikacji lub korzystanie z niej innym Użytkownikom. Zabronione jest także podejmowanie innych działań na szkodę Administratora.
 3. Wszelkie prawa do Aplikacji, jej elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych stanowią własność Administratora i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 4. Poprzez pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu, Użytkownik nie nabywa prawa własności ani żadnych innych praw do Aplikacji poza uprawnieniem do nieodpłatnego korzystania z niej.
 5. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Aplikacji. Równocześnie nie pozbawia to Administratora prawa do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja działała w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji niezbędne jest prowadzenie napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń i zmian Aplikacji lub jej elementów. Administrator uprzedza, że w czasie dokonywania powyższych czynności, dostęp do Aplikacji lub jej niektórych funkcjonalności może być wyłączony, lub ograniczony. O zaplanowanych przerwach technicznych Administrator będzie informował Użytkowników za pośrednictwem dostępnych środków.

VI. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Karolina Zalewa, jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Kategorie pozyskiwanych danych osobowych m.in.: Imię, adres e-mail, w przypadku logowania do aplikacji za pomocą serwisu Facebook lub Google – dane zawarte w tych serwisach.
Kategorie osób, od których pozyskiwane są dane osobowe: Użytkownicy aplikacji. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Możliwość korzystania z aplikacji;
 2. Przeprowadzanie działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych:

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: partnerzy świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych)
 2. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 3. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe, Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania aplikacji. Po usunięciu aplikacji dane zostają zanonimizowane.

Dane osobowe będą przechowywane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Prawa związane z ochroną danych osobowych

 1. Przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
  a) dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, jak i prawo do uzyskania kopii danych;
  b) sprostowania danych – poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
  c) ograniczenia przetwarzania – wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
  d) przeniesienia danych– do innego Administratora Danych Osobowych lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
  e) usunięcia danych (bycia zapomnianym) – które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
  f) złożenia sprzeciwu – art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do Administratora Danych Osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
  g) złożenia skargi – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 3. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze jest prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie problemy techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji Użytkownik może zgłaszać do Administratora na adres: webmaster@slaskiezoo.pl.
 2. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi zwrotnej w ciągu 14 dni roboczych oraz usunięcia uznanych za zasadne problemów technicznych w najkrótszym możliwym czasie.
 3. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Aplikacji przez jej trwałe usunięcie ze swojego urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie powoduje usunięcia konta Użytkownika.
 4. Usunięcia Konta Użytkownik możne dokonać w dowolnym momencie po zalogowaniu się do Konta za pośrednictwem strony www.zoo.silesia.pl.
 5. Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem dostępnych środków. Jednocześnie Administrator zastrzega, że dalsze użytkowanie aplikacji oznaczać będzie akceptację zmiany regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
Map