LeftLeftLeft
Menu dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa ŚOZ

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa ŚOZ.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Szyszko
 • E-mail: webmaster@slaskiezoo.pl
 • Telefon: 666 031 171

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
 • Adres: Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
  Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
  41-501 Chorzów
 • E-mail: sekretariat@slaskiezoo.pl
 • Telefon: 32 793 71 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Budynek zlokalizowany jest na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Budynek składa się z trzech kondygnacji. Posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym windę, podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie przejścia.

Małpiarnia

Budynek zlokalizowany jest na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Budynek składa się z jednej kondygnacji. Posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym podjazd dla wózków inwalidzkich, poręcze, szerokie przejścia, panoramiczne szyby ekspozycyjne, częściowo etykietaż o wysokim kontraście i tekście ułatwiającym czytanie.

Słoniarnia

Budynek zlokalizowany jest na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Budynek składa się z jednej kondygnacji. Posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym szerokie przejścia, zwiedzanie z jednego poziomu posadzki.

Egzotarium

Budynek zlokalizowany jest na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Budynek składa się z jednej kondygnacji. Posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym podjazd dla wózków inwalidzkich, poręcze, szerokie przejścia, panoramiczne szyby ekspozycyjne, częściowo etykietaż o wysokim kontraście i tekście ułatwiającym czytanie.

Budynek antylop

Budynek zlokalizowany jest na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Budynek składa się z jednej kondygnacji. Posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym podjazd dla wózków inwalidzkich, poręcze, szerokie przejścia, panoramiczne szyby ekspozycyjne. 

Ekspozycja pingwinów

Budynek zlokalizowany jest na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Zwiedzającym udostępniona jest część naziemna bez wnętrza pawilonu i część podziemna. Część podziemna posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych, w tym windę dla wózków inwalidzkich poręcze, szerokie przejścia, panoramiczne szyby ekspozycyjne, etykietaż o wysokim kontraście i tekście ułatwiającym czytanie.

Aplikacje mobilne

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej ZOO Chorzów

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej ZOO Chorzów.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022-07-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Map