LeftLeftLeft
Menu dostępności

Regulamin Wydarzeń organizowanych na terenie ŚOZ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin - niniejszy „Regulamin wydarzenia”
 2. Organizatorem wydarzeń (warsztatów plenerowych, imprez, stoisk promocyjnych) jest Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, przy Al. Gen. Jerzego Ziętka 7 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu w sposób określony na stronie internetowej wydarzenia, tj. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia lub poprzez zakup biletu.
 4. Zgłaszający – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszenia uczestników na szkolenia.
 5. Strona wydarzenia – strona internetowa wydarzenia, którego dotyczy niniejszy Regulamin, zawierająca szczegółowe informacje o wydarzeniu.
 6. 6.ŚOZ - Śląski Ogród Zoologiczny Chorzowie.
 7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym jest przeprowadzana, a także z urządzeń znajdujących się na nim.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Wydarzeniach

 1. Organizatorem wydarzeń o charakterze edukacyjnym, proekologicznym jest ŚOZ. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które zakupiły biletu wstępu ŚOZ, albo posiadają specjalne zaproszenie wydane przez Organizatora.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na terenie ŚOZ, na którym jest przeprowadzone wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu na którym organizowane jest Wydarzenie oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Organizatora, a także zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 3. Wydarzenia mają charakter edukacyjny.

§ 3 Zgłoszenie Udziału

 1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym lub w imieniu innego Uczestnika.
 2. 2. Zgłaszający podając dane osobowe w imieniu innego Uczestnika zapewnia, że uzyskał wcześniej zgodę od Uczestnika na powierzenie jego danych osobowych Organizatorowi.
 3. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością pól formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.slaskiezoo.pl pod odpowiednim wydarzeniem. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
 4. Dokonanie Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

§ 4 Zasady Organizacyjne i Porządkowe Obowiązujące na terenie ŚOZ .

 1. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział we wszystkich odbywających się podczas niej wydarzeniach. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty z wyłączeniem tych, które wymagają rejestracji mailowej, co oznaczono każdorazowo jest zaznaczane w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie wydarzenie.
 4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenie może wezwać jej uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa wezwać do opuszczenia przez niego terenu ŚOZ bez prawa do zwrotu za bilet wstępu do ZOO a ponadto zastosować wszelkie dostępne środki służące wyegzekwowaniu powyższego żądania.
 5. Organizator może dokonać wszelkich zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
 6. Organizator może zmienić program wydarzenia i jego ramy czasowe bez uprzedzenia i rekompensaty.
 7. Organizator może odmówić wstępu na wydarzenie osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 5 Utrwalenie przebiegu Wydarzenia i wykorzystanie wizerunku.

 1. Organizator planuje utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą zapisu materiału audio-video oraz fotograficznego dla celów: dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej www.slaskiezoo.pl i innych stronach internetowych Organizatora oraz profilach na portalach społecznościowych Organizatora z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych i w celu archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).
 2. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu i akceptując Regulamin, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku w celach wskazanych w ust. 1 powyżej. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych. Uczestnik imprezy uznaje, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg wydarzenia, nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci utrwalenia wizerunku oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.
 3. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że przebywa na niej na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas wydarzenia
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 6. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się i wydarzenia, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 20.02.2024r.
 9. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.9.. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny: – w siedzibie Organizatora, – na stronie internetowej Organizatora.

Map